บริการของเรา

รวมข่าวกิจกรรมโคก หนอง นา กาญจนบุรี

รวมข่าวกิจกรรมโคก หนอง นา กาญจนบุรี

  • 23 ธันวาคม 2563  พนมทวน >>> เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2564 >>>  อ่านข่าว
  • 23 ธันวาคม 2563  ห้วยกระเจา >>>ปฐมนิเทศลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (ผู้พัฒนาศูนย์เรียนรู้) รายใหม่ >>> อ่านข่าว
  • 25 ธันวาคม 2563 ห้วยกระเจา >>> กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ห่มดิน ทำขวดน้ำหยด ปรับภูมิทัศน์ โคก หนอง นา โมเดล แปลงของมูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ >>> อ่านข่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)