Personnel

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

ว่าที่พันตรีสุเนตร ทองดี

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

นายดำรงค์ มากระจัน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสุชาติ ภัคพาณิชย์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางรัชนี โพธิสัตยา

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางเนตรนภา ไกรบำรุง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเอื้องฟ้า ประทีป

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเลิศวิชญ์ เลิศศิรวรเมธ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางไพเราะ โทนใหญ่

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายศุภกรณ์ แนนไธสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนิภาภรณ์ พานทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววิภาวี วิษณุวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรุ่งทิวา เล่นวารี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวณัฐรวี ตันธีระพลชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณิชา อินทรคำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศิริพร สันติวิสุทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเกศณี ถาแก้ว

นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุดา หลวงศิลป์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวราชนก บุญซ้อน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุรีพร นิสาวัน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(Visited 6 times, 1 visits today)