ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ฺสู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ครั้งที่ 2