โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

นางรัชนี โพธิสัตยา

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

Tel. 08 - 4874 - 0596

นายวิณัย สืบทรง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
Tel. 08 - 1755 - 2315

นายสมพร พุ่มช่วย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
Tel. 08 - 1755 - 2096

นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายจำแลง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
Tel. 08 - 1755 - 2695

นางณัฐภัทร ศิริพันธุ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
Tel. 08 - 1755 - 1824

นางสาวณัฐรวี ตันธีระพลชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางศิริพรรณ ฤทธิ์สอาด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววิภาวี วิษณุวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอรวรรณ ทรงประกอบ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกนกกาญจน์ ธนิกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางอุษณีย์ ทริรัมย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววรวลัญช์ จันทร์สงเคราะห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเกศณี ถาแก้ว

นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวชลธิชา ทองอินทร์

เจ่้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวปัทมา เอมสวัสดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมณีรัตน์ สิทธิฤกษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรุ่งทิวา เล่นวารี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายภาณุวัฒน์ แบ่งเพชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนฏิบัติการ

นางจิณัฐชา วรรณโสภณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางไพเราะ โทนใหญ่

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเพชรลดา ใจมา

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวสุดา หลวงศิลป์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศศมณฑ์ ยิ้มแย้ม

นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวกมลชนก ศรีอุทารวงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวทิพวรรณ โตสม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี
(Visited 15 times, 1 visits today)