โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

นางรัชนี โพธิสัตยา

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

Tel. 08 - 4874 - 0596

นายวิณัย สืบทรง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
Tel. 08 - 1755 - 2315

นายสุชาติ ภัคพาณิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
Tel. 08 - 1755 - 2096

นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายจำแลง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
Tel. 08 - 1755 - 2695

นางณัฐภัทร ศิริพันธุ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
Tel. 08 - 1755 - 1824

นางสาวณัฐรวี ตันธีระพลชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางศิริพรรณ ฤทธิ์สอาด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววิภาวี วิษณุวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางไพเราะ โทนใหญ่

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกนกกาญจน์ ธนิกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางอุษณีย์ ทริรัมย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววรวลัญช์ จันทร์สงเคราะห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรุ่งทิวา เล่นวารี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวชลธิชา ทองอินทร์

เจ่้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวเพชรลดา ใจมา

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางเกศณี ถาแก้ว

นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวชญานิศ แผนกทาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวสุดา หลวงศิลป์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(Visited 15 times, 1 visits today)