โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

นางรัชนี โพธิสัตยา

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

นายวิณัย สืบทรง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสุชาติ ภัคพาณิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายจำแลง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางณัฐภัทร ศิริพันธุ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐรวี ตันธีระพลชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางศิริพรรณ ฤทธิ์สอาด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววิภาวี วิษณุวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางไพเราะ โทนใหญ่

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกนกกาญจน์ ธนิกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางอุษณีย์ ทริรัมย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววรวลัญช์ จันทร์สงเคราะห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรุ่งทิวา เล่นวารี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวชลธิชา ทองอินทร์

เจ่้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวเพชรลดา ใจมา

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางเกศณี ถาแก้ว

นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวชญานิศ แผนกทาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวสุดา หลวงศิลป์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกรวิชญ์ แสงสว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(Visited 15 times, 1 visits today)