โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

นายดำรงค์ มากระจัน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสุชาติ ภัคพาณิชย์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายจำแลง

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายเลิศวิชญ์ เลิศศิรวรเมธ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวณัฐรวี ตันธีระพลชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนิภาภรณ์ พานทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววิภาวี วิษณุวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางไพเราะ โทนใหญ่

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกนกกาญจน์ ธนิกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางศิริพรรณ ฤทธิ์สอาด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววรวลัญช์ จันทร์สงเคราะห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรุ่งทิวา เล่นวารี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวชลธิชา ทองอินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอุษณีย์ ทริรัมย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเกศณี ถาแก้ว

นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวเพชรลดา ใจมา

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวชญานิศ แผนกทาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวสุดา หลวงศิลป์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกรวิชญ์ แสงสว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(Visited 15 times, 1 visits today)