ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ จัดงาน “คนดี ศรีองค์กร” ประจำปี พ.ศ. 2565

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ จัดงาน “คนดี ศรีองค์กร” ประจำปี พ.ศ. 2565

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ จัดงาน “คนดี ศรีองค์กร” ประจำปี พ.ศ. 2565

🗓 วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

▶️ นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน “คนดี ศรีองค์กร” ประจำปี พ.ศ. 2565 และมอบรางวัลโล่เกียรติคุณ “คนดี ศรีองค์กร” ประจำปี พ.ศ. 2565 แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 คน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 13 คน รวมผู้รับโล่ จำนวน 14 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

💞 ในการนี้ นายวิณัย สืบทรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายสมพร พุ่มช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จาก 13 อำเภอ รวม 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

🌼ภายในงานมีกิจกรรม
1) บรรยายพิเศษ “บทบาทหน้าที่ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)”
2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “เหลียวหลัง แลหน้า ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน”
3) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานความสำเร็จของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ที่ได้รับรางวัลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565
4) การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ที่มีความเสียสละและขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชนเคียงคู่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่ 13 อำเภอ ๆ ละ 1 คน และปรึกษาคณะกรรมการชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 13 คน

✏️ การจัดกิจกรรม “คนดี ศรีองค์กร” ในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญต่อการสร้างพื้นฐานการส่งเสริม ให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนาชุมชน มีจิตอาสา และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่ เคียงคู่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พึ่งได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#Changeforgood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#CDD
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#ผ

📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)