ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD KAN News : พช.กาญจน์ จัดงานโครงการรวมพลังสตรีกาญจน์ สืบสานงานศิลป์ผ้าถิ่นไทยเทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

CDD KAN News : พช.กาญจน์ จัดงานโครงการรวมพลังสตรีกาญจน์ สืบสานงานศิลป์ผ้าถิ่นไทยเทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ จัดงานโครงการรวมพลังสตรีกาญจน์ สืบสานงานศิลป์ผ้าถิ่นไทยเทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

🗓 วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาเซียน 1 โรงแรมพีลูส อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

▶️ นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการรวมพลังสตรีกาญจน์ สืบสานงานศิลป์ผ้าถิ่นไทยเทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มอบรางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 จำนวน 15 รางวัล พร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่องค์กรที่ได้รับรางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 3 ภาคกลางตอนล่าง 1 จำนวน 2 องค์กร และมอบเมล็ดพันธุ์ผัก

🌹 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีความรู้และทักษะในการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติและการตัดเย็บกระเป๋าโดยการนำผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรีมาตกแต่ง
3. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

💞 ในการนี้ นายวิณัย สืบทรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นางสาวสุรีย์ แม้นทิม หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ทุกระดับ คณะทำงานอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามฯ สมาชิกกองทุน และกลุ่มอาชีพที่ได้รับประมาณจากกองทุนฯ ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวน 200 คน

🌼ภายในงานมีกิจกรรม
1) เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานฯ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ่อพลอย นางสาวจีราภรณ์ พงษ์รุก ผู้ทรงคุณวุฒิ นางบุญยืน เจริญสุข หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนฯ และนางบังอร เปลื่องประดิษฐ์ ประเด็นในการเสวนาเกี่ยวกับจุดเด่นขององค์กร ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ปัญหา เน้นเรื่องการทำส่งเงินชำระหนี้ให้ตรงต่อเวลาที่กำหนด และให้สมาชิก และองค์กรส่งเงิน ดั่งเกลือรักษาความเค็ม หากกลุ่ม/องค์กรไม่เข้มแข็ง ก็จะทำให้กองทุนล้มเหลว ดังนั้น ขอให้ทุกกองทุนดำเนินงานตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด
2) การแสดงความยินดีกับสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ่อพลอย ที่ได้รับรางวัลประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานฯ ระดับเขตตรวจราชการ
3) การแสดงความยินดีกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย ที่ได้รับรางวัลประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา/เขตดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ
4) ผลผลิตของกลุ่มอาชีพที่ได้รับงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดแสดงและจำหน่ายการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ นำผ้ามาตัดเย็บกระเป๋าโดยการนำเอาผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรีมาตกแต่งทำกระเป๋า และกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5) การมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรสตรี ที่ได้รับรางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 จำนวน 15 รางวัล
6) การต่อยอดธนาคารเมล็ดพันธุ์สร้างความมั่นทางอาหารภายใต้โครงการ “ปลูก ปัน สุข สร้างวัฒนธรรมสีเขียว สู่รั้วโรงเรียน” จำนวน 13 แห่ง
7) การจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน จำนวน 3 ส่วน ได้แก่
– นิทรรศการ “สืบสานงานศิลป์ ผ้าถิ่นไทยเทิดไท้ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
– นิทรรศการแสดงผลงานตามโครงการ “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” มีกลุ่มของสมาชิกสตรี จำนวน 4 กลุ่ม
* ทำเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม (กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำตาลอ้อย อ.เลาขวัญ)
*ชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กลุ่มปุ๋ยมูลไส้เดือน อ.ไทรโยค)
*จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม (กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ อ.พนมทวน)
*ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง (กลุ่มเหมือนฝันขนมไทย อ.เมือง)
8) นิทรรศการแสดงผลงานขององค์กรสตรีที่ได้รับรางวัล

✏️ เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้ สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีบทบาทนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#Changeforgood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#CDD
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)