ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการรวมพลังสตรีกาญจน์ สืบสานงานศิลป์ผ้าถิ่นไทยเทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กำหนดจัดงานวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการรวมพลังสตรีกาญจน์ สืบสานงานศิลป์ผ้าถิ่นไทยเทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กำหนดจัดงานวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการรวมพลังสตรีกาญจน์ สืบสานงานศิลป์ผ้าถิ่นไทยเทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กำหนดจัดงานวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

🗓 วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี

▶️ นายวิณัย สืบทรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางสาวอรวรรณ ทรงประกอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ/ที่ปรึกษากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุรีย์ แป้นทิม หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี จัดแถลงข่าวโครงการรวมพลังสตรีกาญจน์ สืบสานงานศิลป์ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กำหนดจัดงานวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

🌹 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีความรู้และทักษะในการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติและการตัดเย็บกระเป๋าโดยการนำผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรีมาตกแต่ง
3. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

🌼ภายในงานมีกิจกรรม
1) ผลผลิตของกลุ่มอาชีพที่ได้รับงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดแสดงและจำหน่ายการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ นำผ้ามาตัดเย็บกระเป๋าโดยการนำเอาผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรีมาตกแต่งทำกระเป๋า และกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2) การมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรสตรี ที่ได้รับรางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 จำนวน 15 รางวัล
3) การต่อยอดธนาคารเมล็ดพันธุ์สร้างความมั่นทางอาหารภายใต้โครงการ “ปลูก ปัน สุข สร้างวัฒนธรรมสีเขียว สู่รั้วโรงเรียน” จำนวน 13 แห่ง
4) การจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน จำนวน 3 ส่วน ได้แก่
– นิทรรศการ “สืบสานงานศิลป์ ผ้าถิ่นไทยเทิดไท้ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
– นิทรรศการแสดงผลงานตามโครงการ “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” มีกลุ่มของสมาชิกสตรี จำนวน 4 กลุ่ม
* ทำเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม (กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำตาลอ้อย อ.เลาขวัญ)
*ชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กลุ่มปุ๋ยมูลไส้เดือน อ.ไทรโยค)
*จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม (กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ อ.พนมทวน)
*ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง (กลุ่มเหมือนฝันขนมไทย อ.เมือง)
5) นิทรรศการแสดงผลงานขององค์กรสตรีที่ได้รับรางวัล

✏️ นอกจากนั้น มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กรสตรี ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง ของจังหวัดกาญจนบุรี และการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการชำระหนี้ของลูกหนี้ตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด

ติดตามวิดีโอ การบันทึกเทปรายการ ราชกาญจน์ ตอน การจัดงานโครงการรวมพลังสตรีกาญจน์ สืบสานงานศิลป์ผ้าถิ่นไทยเทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง https://fb.watch/fuBEfAoQW2/

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#Changeforgood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#CDD
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

📸ภาพ: กลุ่มงานประสานและการบริหารงานพัฒนาชุมชน งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
🎯ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)