ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 8/2565 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 8/2565 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 8/2565 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565

🗓 วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

▶️ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดการประชุม และบรรยาย “การขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีจังหวัดในเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจในปี 2565 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่ และวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการที่รับผิดชอบงานตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการ

▶️ ในการนี้ นายวิณัย สืบทรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการที่รับผิดชอบงานตรวจราชการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รับฟังการบรรยายและเสวนา ดังนี้
– บรรยาย หัวข้อ “งานพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย” โดย ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
– บรรยาย หัวข้อ “การตรวจราชการกับการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน” โดยผู้ตรวจราชการกรมฯ
– เวทีเสวนา “สะท้อนการตรวจราชการของพื้นที่ในรอบปีที่ผ่านมา” โดยผู้ตรวจราชการกรมฯ
– แบ่งกลุ่ม “เหลียวหลัง แลหน้า ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ ตามประเด็น 8 ภารกิจสำคัญ” โดย จนท. ศพช.

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#Changeforgood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#CDD
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

📸ภาพ: กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)