ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามในประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2565 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามในประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2565 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามในประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2565 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
——————————————————
🗓 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญนบุรี
📝 นางสาวปาณี นาคะนาท ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นาย วันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน ส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และบุคลากรในพื้นที่ ร่วมให้ข้อมูลและการต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมกระทรวงมหาดไทย

📝 ในการติดตามติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในครั้งนี้ เป็นการสอบถามถึงปัญหาและข้อจำกัดการขับเคลื่อนงานพร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ปี 65

🎯 ต่อมาคณะผู้ตรวจ ลงพื้นที่ไปยังครัวเรือนกเกณฑ์ TPMAP ของนางยิ้น ทรัพย์มิตร ในพื้นที่อำเภอพนมทวน เพื่อเยี่ยมเยียนสอบถามชีวิตความเป็นอยู่หลักจากที่ ศจพ.อ.พนมทวนได้ให้การช่วยเหลือ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ โดยมี นาย วันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และทีมพี่เลี้ยง ร่วมให้ข้อมูล

🗓 ต่อมา เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
✨️นางสาวปาณี นาคะนาท ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมี นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลตามประเด็นตรวจดังกล่าว

✨️ ในโอกาสนี้ นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย จังหวัดกาญจนบุรี มีครัวเรือนตกเกณฑ์จำนวนทั้งสิ้น 5,703 ครัวเรือน ซึ่งมีผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วจำนวน 3,555 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 62.34

—————————————————————–
📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#Changeforgood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)