ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 CDD KAN NEWS : คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 วันที่ 4

📣 CDD KAN NEWS : คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 วันที่ 4

📣 CDD KAN NEWS : คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 วันที่ 4
————————————————————–

📅 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ณ บ้านเวียคะดี้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายนภัทร รัตนวรายุทธ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย นายวิณัย สืบทรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสังขละบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในชุมชนร่วมให้ข้อมูลและการต้อนรับแก่คณะกรรมการ

🌟 การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติฯ
2) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
3) เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชนที่สมัครใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนให้ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

💠 โดยการพิจารณากลั่นกรองกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด
3. กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด
4. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด

—————————————————————–
📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#Changeforgood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)