ข่าวประชาสัมพันธ์

“กรมการพัฒนาชุมชน เล็งเห็นความสำคัญเด็กชนบทบ้านไล่โว่-สาละวะ มอบทุนอุปการะและสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กให้ดีขึ้น”

“กรมการพัฒนาชุมชน เล็งเห็นความสำคัญเด็กชนบทบ้านไล่โว่-สาละวะ มอบทุนอุปการะและสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กให้ดีขึ้น”

“กรมการพัฒนาชุมชน เล็งเห็นความสำคัญเด็กชนบทบ้านไล่โว่-สาละวะ มอบทุนอุปการะและสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กให้ดีขึ้น”

CDD@KAN NEWS >>> วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการมอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมอบให้แก่นายนรภัทร รัตนวรายุทธ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นผู้แทนอำเภอสังขละบุรีในการรับมอบเงินทุนดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชสีห์ ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสนี้นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวไล่โว่-สาละวะ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย
กิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็ก และทุนสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้นำเงินจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยจำแนกเป็น การมอบทุนอุปการะเด็ก จำนวน 60 ทุนๆ ละ 1,500 บาท และงบสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน เป็นเงิน 10,000 บาท สำหรับมอบให้แก่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ และสาขาบ้านไล่โว่ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กที่ยังขาดโอกาสและยากจน
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กก่อนวัยเรียนว่าเป็นวัยที่มีความสำคัญและเหมาะสมในการปูพื้นฐาน เนื่องจากเป็นวัยที่ร่างกายและสมองเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จึงมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นเมื่อปี 2522 เป็นต้นมา และในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยกองทุนมีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ เป็นประจำทุกปี และนำเงินกองทุนฯ ดังกล่าวไปใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ที่เป็นเด็กยากจนและด้อยโอกาสในชนบท พร้อมทั้งเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนบ้านไล่โว่ – สาละวะ ในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อให้ได้มีผักปลอดสารไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่าย และสามารถแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนข้างเคียงได้อีกด้วย
ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี มีการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 1,050,356.63 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามร้อยห้าสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์) และมีการนำดอกผลจากการบริหารเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ มอบเป็นทุนอุปการะให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนอายุแรกเกิดถึง 6 ปี ตั้งแต่ปี 2522 ถึงปัจจุบัน จำนวน 133 คน เป็นเงินรวม 160,500 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับในปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบรายชื่อเด็กที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ข้อรายได้ ปี 2564 ที่มีอายุแรกเกิด – 6 ปี ที่ครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาส จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564 จำนวน 8 อำเภอ รวม 138 คน ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดกาญจนบุรีจะได้วางแผนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และสร้างโอกาสในสังคมแก่เด็กและเยาวชน ต่อไป

#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กองทุนเด็กชนบท

(Visited 1 times, 1 visits today)