ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ จับมือกับ อบจ.กาญจนบุรี ร่วมจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2565”

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ จับมือกับ อบจ.กาญจนบุรี ร่วมจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2565”

📣 CDD KAN News : พช.กาญจน์ จับมือกับ อบจ.กาญจนบุรี ร่วมจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2565”
——————————————————————————

📆 วันที่ 8 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2565” เนื่องในวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสตรีสากล โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานโครงการดังกล่าว พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวสุรีย์ แม้นทิม หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

🎉 ในโอกาสนี้ นางรัชนี โพธิสัตยาพัฒนาการจังหวัด มอบหมายให้ นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายจำแลง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายวิณัย สืบทรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางณัฐภัทร ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

⭐️ ในการจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2565” ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสังคมไปสู่ความเสมอภาค ความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งให้ความสำคัญกับการให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เน้นการมีส่วนร่วม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นับได้ว่าเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นอย่างดี

🏷 จังหวัดกาญจนบุรีมีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี และดูแลสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวนไม่น้อยกว่า 220,000 คน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสา มีความเสียสละ มุ่งมั่น และตั้งใจขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างเข้มแข็ง ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศในหลายกิจกรรม

🎯 โครงการ “พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2565” ในวันนี้มีกิจกรรมดังนี้
– การแสดงประกอบเพลง “สตรีกาญจน์” จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
– วิดีทัศน์ ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี
– มอบโล่เชิดชูเกียรติ แก่คณะทำงานกองทุพัฒนาบทบาทสตรี
– การแสดงประวัติความเป็นมาผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรี
– การแสดงเดินแบบชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น ภายใต้กิจกรรม “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เพื่อเป็นการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่แพร่หลาย รวมทั้งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ประกอบการด้านผ้าและเครื่องแต่งกาย รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลป์ความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดิน

🎉 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำสินค้าชุมชน สินค้า OTOP แต่ละอำเภอที่ได้รับเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาขายและจัดแสดง เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าชุมชน/OTOP ให้มีรายได้และเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ที่สนใจและผู้เข้าร่วมงาน

🎉 ต่อมา นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ธนาคารเมล็ดพันธุ์ แบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวสุรีย์ แม้นทิม หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ หน้าห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

🏷 ในการนี้ ได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่หัวหน้าคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลซึ่งเป็นผู้แทนอำเภอ จำนวน 13 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการขาดแคลนอาหาร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ซึ่งต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พืชด้วยการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ขึ้น เพื่อให้ครัวเรือน ชุมชน ได้มีเมล็ดพันธุ์พืชผักสำหรับปลูกหมุนเวียนในชุมชนอย่างเพียงพอ ถือได้ว่าก่อให้เกิดเป็นการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และสร้างความเกื้อกูลของคนในชุมชน
—————————————————
📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#Changeforgood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)