ข่าวประชาสัมพันธ์

“พัฒนาชุมชนเมืองกาญจน์ ประชุมเตรียมเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ปี 65 และเรียนรู้ Click ชุมชน แพลตฟอร์มของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย”

“พัฒนาชุมชนเมืองกาญจน์ ประชุมเตรียมเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ปี 65 และเรียนรู้ Click ชุมชน แพลตฟอร์มของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย”

“พัฒนาชุมชนเมืองกาญจน์ ประชุมเตรียมเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ปี 65 และเรียนรู้ Click ชุมชน แพลตฟอร์มของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย”

วันที่ 7 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายวรเศรษฐ์ แตงโต ประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในการประชุม ในโอกาสนี้นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางอุษณีย์ ทริรัมย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานอาสาพัฒนาชุมชนร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
โดยการประชุมในครั้งนี้มีการชี้แจงประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) แนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้อาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ร่วมเป็นทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ในระดับพื้นที่ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจาก TPMAP และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย และติดตามให้คำแนะนำครัวเรือนเป้าหมายอย่างใกล้ชิด
2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดให้มีการจัดทำโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้นำ อช. อำเภอละไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม โดยอาจจะประสานขอความร่วมมือด้านงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคีที่เกี่ยวข้อง
3) การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง” ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย สัมมนาทางวิชาการ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่ อช./ผู้นำ อช. ที่มีผลงานดีเด่น และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะของอาสาพัฒนาชุมชน
ในโอกาสนี้นางสาววิภาวี วิษณุวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชาสัมพันธ์และสาธิตวิธีการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์ม “Click ชุมชน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน โดยเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่จากกระทรวงมหาดไทย ปี 2565 ภายใต้คอนเซปต์ “130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนรับปีใหม่ 2565” ซึ่งได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างมาก

#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#พช.
#ผู้นำอช
#แก้ไขปัญหาความยากจน

(Visited 1 times, 1 visits today)