ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดเมืองกาญจน์ ร่วมเวทีเสวนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565

พัฒนาการจังหวัดเมืองกาญจน์ ร่วมเวทีเสวนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565

(Megaphone)(Megaphone)(Megaphone)CDD KAN NEWS : พช.กาญจน์ ร่วมเวทีเสวนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565

(Planner)วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางรัชนี โพธิสัตยาพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “ความคาดหวังของผู้บริหารต่อผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ผ่าน ระบบZoom Cloud Meeting ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสนี้ นายสมคิด จันทมฤก  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนิวัติ น้องผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการดังกล่าว

(Letter)การจัดเสวนาของโครงการดังกล่าว ในครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
(waving hands)ความคาดหวังของผู้บริหารแต่ละท่านที่มีต่อผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
(waving hands)ความสำเร็จ/ความท้าทายในการประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนในมุมมองของแต่ละท่าน
(waving hands)ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมเสวนากับผู้เข้าร่วมอบรม
(waving hands)ข้อคิด/ข้อแนะนำในการทำงานสำหรับผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

(Pink Desktop)โดยโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 14-19 พย.64 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบZoom Cloud Meeting
ซึ่งหลักสูตร ประกอบด้วย ๑. งบประมาณกรมฯ ปี 2565 และระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณ/โครงการ(BPM) 2. ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ 3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมและค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 4. การเบิกเงินจากคลังผ่านระบบ GFMISและKTB Corporate Online 5. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 6. การดำเนินการทางวินัย 7. โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม(DPIS) และระบบบริหารงานบุคคล 8. งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และงานสวัสดิการ 9. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

———————————————-
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#Changeforgood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#ฝึกอบรมหลักสูตรผอ.กง.ประสานและสนับสนุนฯรุ่นที่ 1/2565

(Visited 1 times, 1 visits today)