ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.กาญจน์ รับฟังแนวนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนใหม่ ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสู่วิถียั่งยืน”

“พช.กาญจน์ รับฟังแนวนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนใหม่ ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสู่วิถียั่งยืน”

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 โดยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านระบบ VDO Conference จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าวผ่านทาง TV พช. ช่องทาง Youtube Live
โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานเป็นครั้งแรกของนายสมคิด จันทมฤก ภายหลังจากการเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คนที่ 30 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน ดังนี้
1. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ยึดหลักการทำงานใน 2 ประเด็น คือ เรียบง่ายได้สาระ คือ เรียบง่าย สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยถือว่าทุกคนคือผู้ร่วมงานและเน้นการลงพื้นที่ทำงานให้ได้มากที่สุด และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ซึ่งคำว่า “ปัจจุบัน” เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Present ซึ่งแปลได้ทั้งคำว่า ปัจจุบัน และ ของขวัญ นั่นคือ ปัจจุบันคือของขวัญซึ่งจะต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
2. การบริหารองค์กร ยึดหลัก “งาน งบ ระบบ คน” โดยมีรายละเอียด ดังนี้
– “งาน” กำหนดปฏิบัติการสำคัญ ปี 2565 ผ่าน 4 กรอบงานหลัก ได้แก่ “ฐานข้อมูล” หมายถึง ฐานข้อมูล จปฐ. ฐานข้อมูล กชช. 2ค และฐานข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งฐานข้อมูลนี้จะต้องสามารถใช้งานภายในหน่วยงานได้และต้องให้บริการหน่วยงานภายนอกได้ ซึ่งมุ่งพัฒนาให้ศูนย์ข้อมูลสู่การเป็น Big Data ต่อไปได้ “ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้” หมายถึง การใช้ประโยชน์จากทุนชุมชน การสร้างอาชีพ และการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน” ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำองค์กรสตรี การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ “โคก หนอง นา โมเดล” การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ฯ (One Plan) และ”สนองงานสถาบันหลักของชาติ” ได้แก่ การดำเนินโครงการ 9:10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ปี 2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านคชานุรักษ์ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
– “งบประมาณ” จำแนกเป็น งบประมาณตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 งบประมาณนวัตกรรมด้านต่างๆ และงบประมาณนวัตกรรมในเขตพื้นที่ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
– “ระบบ” เน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสร้างการรับรู้สาธารณะ
– “คน” กำหนดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร การจัดการความรู้และวิจัยงานพัฒนาชุมชน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน การสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) การติดตามขับเคลื่อนการประชุม/ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และการประเมินผลงาน

#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)