ข่าวประชาสัมพันธ์

“พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทีมงานลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ลุยสร้างตลาดผลิตภัณฑ์ไล่โว่สาละวะ และเยี่ยมชมให้กำลังใจแปลงโคกหนองนา”

“พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทีมงานลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ลุยสร้างตลาดผลิตภัณฑ์ไล่โว่สาละวะ และเยี่ยมชมให้กำลังใจแปลงโคกหนองนา”

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายสุชาติ ภัคพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรีเพื่อร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาและวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ผ้าทอ กระเป๋า หมวก หน้ากากผ้า ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพัฒนาช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลายและสามารถเข้าถึงผู้ที่สนใจได้โดยง่าย ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยนางวิไลลักษณ์ คำมูลอินทร์ พัฒนาการอำเภอสังขละบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี ร่วมให้การต้อนรับและการประชุมดังกล่าว
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมดำเนินการตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการขับเคลื่อนงานการพัฒนาอาชีพการทอผ้า พร้อมทั้งการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การทอผ้าพื้นถิ่นบ้านไล่โว่-สาละวะ และการทอผ้าด้วยกี่พระราชทาน ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้มีการจัดแสดงข้อมูลลายผ้าทอดั้งเดิม กระบวนการทอผ้า พร้อมทั้งเป็นจุดเรียนรู้ในการทอผ้าทั้งแบบดั้งเดิมคือ กี่เอว และการทอผ้าด้วยกี่พระราชทาน เพื่อให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม รักษาให้ภูมิปัญญานี้ยังคงอยู่และสืบทอดต่อไป และการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปได้ และมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นถิ่นนำมาตัดเย็บประยุกต์เข้ากับผ้าทอของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสร้างความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าทอ และตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ต่อมาเวลา 13.00 น. นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ไร่ริมดอย ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ แปลงของ นายสุรัตน์ อสิพงษ์ หมู่ที่ 2 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี และติดตามความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนต้นแบบ ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ แปลงของนายสุชาติ ประเสริฐกุล หมู่ที่ 1 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี ในโอกาสนี้ นายสุรัตน์ อสิพงษ์ และนายสุชาติ ประเสริฐกุล ได้มอบผลผลิตทางการเกษตร ที่ปลูกภายในแปลง ให้แก่นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นของที่ระลึกเนื่องในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจในการขับเคลื่อนงานดังกล่าวด้วย

#โคกหนองนาโมเดล
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#kanchanaburi
#กาญจนบุรี
#พัฒนาชุมชน
#ไล่โว่สาละวะ

(Visited 1 times, 1 visits today)