ข่าวประชาสัมพันธ์

“พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอหนองปรือติดตามความสำเร็จของโคก หนอง นา และติดตามอำเภอเลาขวัญเคลื่อนงานเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านน้ำโจน”

“พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอหนองปรือติดตามความสำเร็จของโคก หนอง นา และติดตามอำเภอเลาขวัญเคลื่อนงานเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านน้ำโจน”

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอหนองปรือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับตำบล แปลงของนางสำเนียง แก้วดอนไพร หมู่ที่ 2 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ และแปลงของนางวงพกา ทัศนา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ ในโอกาสนี้นางนันทวัน ศรีโปฎก พัฒนาการอำเภอหนองปรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองปรือ ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ครั้งนี้
จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 279 แปลง แบ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล จำนวน 27 แปลง พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน จำนวน 252 แปลง รวมงบประมาณ 100,625,614.92 บาท โดยอำเภอหนองปรือได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล จำนวน 2 แปลง และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน จำนวน 14 แปลง
ต่อมาเวลา 14.00 น. นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอเลาขวัญ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านน้ำโจน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีกำกับ ติดตามและดูแลโรงเรียนบ้านน้ำโจนให้ดำเนินโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงหมูป่า และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์และบ่อดิน ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนบ้านน้ำโจนสามารถใช้เวลาในช่วงเวลาว่างและชั่วโมงลดเวลาเรียนในการเพิ่มความรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกผัดพริกขิงยี่ห้อ “ลูกภูเขา” ซึ่งคาดว่าจะขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ต่อไป

#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Changeforgood
#โคกหนองนา
#ปลูกผัก

(Visited 1 times, 1 visits today)