ข่าวประชาสัมพันธ์

“พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอบ่อพลอย ร่วมสังเกตการณ์เวทีนำเสนอผล จปฐ. ระดับ อปท. และติดตามความสำเร็จของโคก หนอง นา”

“พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอบ่อพลอย ร่วมสังเกตการณ์เวทีนำเสนอผล จปฐ. ระดับ อปท. และติดตามความสำเร็จของโคก หนอง นา”

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอบ่อพลอยเพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสนี้นางศิริวรรณ นนท์ตา พัฒนาการอำเภอบ่อพลอย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อพลอยร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ครั้งนี้
อำเภอบ่อพลอยมีเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 13,375 ครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการอัพโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 13,388 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.1 และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) มีเป้าหมายดำเนินการ 80 หมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการอัพโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 79 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 98.75 ซึ่งปัจจุบันสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อพลอยอยู่ในระหว่างการจัดกิจกรรมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มดำเนินการ Kick Off ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 64 เป็นต้นมา ภายหลังจากได้รับมติเห็นชอบให้ดำเนินการจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ซึ่งในปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรีมีเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จำนวน 160,090 ครัวเรือน ปัจจุบันดำเนินการอัพโหลดแล้วเสร็จ 145,566 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.93 เป้าหมายจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค จำนวน 897 หมู่บ้าน ปัจจุบันดำเนินการอัพโหลดแล้วเสร็จ 429 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 47.14
ต่อมานางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่ตำบลช่องด่านเพื่อติตดามผลความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ตามรูปแบบโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับตำบล แปลงของนายมนัส ป้องกัน หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน แปลงของนายธนกร กล้าหาญ หมู่ที่ 11 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ และแปลงโคก หนอง นา ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของนางสาวศิวาพร สุกใส หมู่ที่ 2 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ซึ่งปัจจุบันอำเภอบ่อพลอยมีการดำเนินงานตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดเรียบร้อย
จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 279 แปลง แบ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล จำนวน 27 แปลง พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน จำนวน 252 แปลง รวมงบประมาณ 100,625,614.92 บาท โดยอำเภอบ่อพลอยได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล จำนวน 3 แปลง และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน จำนวน 11 แปลง ส่วนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ดำเนินการ 340 แปลง และอำเภอบ่อพลอยมีพื้นที่ดำเนินงาน จำนวน 29 แปลง

#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Changeforgood
#จปฐ.
#กชช2ค

(Visited 1 times, 1 visits today)