ข่าวประชาสัมพันธ์

กาญจนบุรี ร่วมเปิดตัวศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน สร้างแหล่งบ่มเพาะทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ แหล่งเรียนรู้งานพัฒนาชุมชน

กาญจนบุรี ร่วมเปิดตัวศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน สร้างแหล่งบ่มเพาะทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ แหล่งเรียนรู้งานพัฒนาชุมชน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว พร้อมด้วยนางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นายพิรัช ราชสุภา ปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษ อำเภอพนมทวน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ พัฒนาการอำเภอ และผู้นำชุมชนตำบลหนองสาหร่าย ณ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งพิธีเปิดดำเนินการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุม 3003 กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกิจกรรมดังกล่าว

จังหวัดกาญจนบุรี ได้คัดเลือกโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จัดตั้งเป็นศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพตามเกณฑ์การประเมินที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยมุ่งให้เป็นแหล่งบ่มเพาะทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ แหล่งเรียนรู้งานพัฒนาชุมชน และเป็นศูนย์รวมของเครือข่ายผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนสู่เป้าประสงค์ เป็นที่พึ่งที่เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง งานจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุดมการณ์ทำงานเพื่อสาธารณะ โดยอาศัยรูปแบบของผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน  เป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทและภูมิสังคม โดยทำหน้าที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลังสร้างสรรค์ของผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน และภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน ที่มุ่งสร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม โดยเล็งเห็นความสำคัญของอาสาสมัครภาคประชาชน ที่มีจิตเสียสละ แบ่งปัน อาสาลงมือช่วยเหลือครัวเรือนอื่น ๆ ที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จัดตั้งขึ้นตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ทั้ง 7 ภาคส่วน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการส่งเสริมผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ที่เป็นทุนทางสังคม ใช้พลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำ สร้างเสริมอุดมการณ์ทำงานเพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)