ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช. กาญจนบุรี ติดอาวุธให้กับบุคลากรในสังกัด”

“พช. กาญจนบุรี ติดอาวุธให้กับบุคลากรในสังกัด”

“พช. กาญจนบุรี ติดอาวุธให้กับบุคลากรในสังกัด”
—————————————————-
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วร่วมภาคประชาชน ในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ
วันที่ 7 กันยายน 2564 พัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการ กรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดกาญจนบุรี โดย นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม
ตามรัฐบาลให้ความสำคัญและตระหนักในเป้าหมายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีปะสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจส่งเสริมและการมีส่วนร่วมจากประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต ประพฤติมิชอบ
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชนด้านความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยมุ่งหวังว่า บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ เกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบโดยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน รวมถึงการส่งเสริมธรรมาภิบาลชุมชน มีเครือข่ายกับภาคประชาชนด้านความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวความรู้สึกเป็นเกียรติและยินดี ในการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วร่วมภาคประชาชน ในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วน ในการป้องปราม สร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัย ปัญหาการทุจริต
—————————————————–
#กาญจนบุรี
#Kanchanaburi
#CDDKAN
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พชใสสะอาด
#จริยธรรมพช

(Visited 1 times, 1 visits today)