ข่าวประชาสัมพันธ์

“พัฒนาชุมชนกาญจน์ … นำรองผู้ว่าฯ พร้อมคณะติดตาม ลงพื้นที่แปลง CLM อำเภอบ่อพลอย ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี

“พัฒนาชุมชนกาญจน์ … นำรองผู้ว่าฯ พร้อมคณะติดตาม ลงพื้นที่แปลง CLM อำเภอบ่อพลอย ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี

“พัฒนาชุมชนกาญจน์ … นำรองผู้ว่าฯ พร้อมคณะติดตาม ลงพื้นที่แปลง CLM อำเภอบ่อพลอย ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สู่วิถีเกษตรตามรอยพ่อในพื้นที่ต้นแบบฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยนางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุสรณ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี นางสมมารถ คำถนอม วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัดในฐานะคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ ณ แปลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบลของนายมนัส ป้องกัน หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสนี้นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบ่อพลอย นางศิริวรรณ นนท์ตา พัฒนาการอำเภอบ่อพลอย และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ่อพลอยร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
โดยในวันนี้มีกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ได้แก่ การปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำบริเวณแปลง การทำ EM Ball เพื่อเป็นการเติมอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้แก่หนองน้ำ การห่มดินเพื่อเป็นการกักเก็บความชื้นบริเวณผิวดินและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อการเติบโตของพืช ร่วมกันปลูกต้นไม้ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการทำหลุมพอเพียง
กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 7 ภาคี (ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา และภาคสื่อมวลชน) น้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติ “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”
นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 279 แปลง แบ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล จำนวน 27 แปลง พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน จำนวน 252 แปลง รวมงบประมาณ 100,625,614.92 บาท โดยอำเภอบ่อพลอยได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน จำนวน 8 แปลง และพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล จำนวน 3 แปลง โดยโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” นั้น จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงาน บัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มแรงงานอพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถาานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ขอชื่นชมการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโคก หนอง นา โมเดล ของอำเภอบ่อพลอย เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และขอฝากให้ครัวเรือนต้นแบบได้ยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ โดยเฉพาะการคำนวณการระเหยของน้ำ การคำนวณการใช้น้ำ การคำนวณการบำบัดน้ำเสีย โดยน้ำที่ได้มาในแต่ละรอบจะต้องนำไปวางแผนการผลิต ทั้งในเรื่องของการปรับปรุงดินและการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภค โดยให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับหัวคันนาให้สูงขึ้นถึง 2 เมตร เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ วางแผนการปลูกข้าว ปลูกพืชอายุสั้นอายุยาว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ นำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในพื้นที่ โดยเฉพาะพลังงานชีวมวล ซึ่งเมื่อที่ดินดังกล่าวมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์และมีแหล่งน้ำมากเพียงพอแล้ว เมื่อฝนตกลงมาก็จะมีน้ำไหลเข้าไปยังหนอง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ก็จะได้วางไข่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยตามธรรมชาติ ซึ่งก็จะก่อให้เกิดผลผลิตตามมา และสามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

ภาพ : ทีมงานนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP กาญจนบุรี
ข่าว : สถานีข่าว CNS กาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)