ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาชุมชนกาญจน์ … นำรองผู้ว่าฯ พร้อมคณะติดตาม ลงพื้นที่แปลง HLM อำเภอพนมทวน ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สู่วิถีเกษตรตามรอยพ่อในพื้นที่ต้นแบบฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564″

พัฒนาชุมชนกาญจน์ … นำรองผู้ว่าฯ พร้อมคณะติดตาม ลงพื้นที่แปลง HLM อำเภอพนมทวน ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สู่วิถีเกษตรตามรอยพ่อในพื้นที่ต้นแบบฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564″

พัฒนาชุมชนกาญจน์ … นำรองผู้ว่าฯ พร้อมคณะติดตาม ลงพื้นที่แปลง HLM อำเภอพนมทวน ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สู่วิถีเกษตรตามรอยพ่อในพื้นที่ต้นแบบฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564″

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยนางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี สถิติจังหวัดกาญจนบุรี และผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัดในฐานะคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับจังหวัด และร้อยโท ผดุงศักดิ์ ละออเอี่ยม หัวหน้าชุด ชปกร. กองพันปืนใหญ่ 109 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ แปลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดบครัวเรือน ของนางสมนึก วงเวียน หมู่ที่ 16 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสนี้นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวนพร้อมด้วยนางจีราวรรณ ศรีวงษ์ญาติดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอพนมทวน นายดำรง สมหอม พัฒนาการอำเภอพนมทวน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพนมทวนร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
โดยในวันนี้มีกิจกรรมการเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ จำนวน 2 ฐาน ได้แก่ ฐานฅนรักษ์แม่ธรณี ฐานฅนเลี้ยงดิน กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ได้แก่ การทำแซนด์วิชปลา เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้แก่สัตว์น้ำ การทำเพอร์มาคัลเจอร์ (Permaculture) คือ การออกแบบระบบการเกษตรให้เหมือนกับรูปแบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ด้วยการใช้ท่อนซุงหรือพวกกิ่งไม้ เศษใบไม้ใบหญ้ามากองเป็นฐานและก่อเป็นแปลงผักให้สูงขึ้นเพื่อใช้ในการปลูกผัก ซึ่งพืชผักที่เราปลูกนั้นจะได้รับสารอาหารจากกิ่งไม้เศษไม้ที่เรากองไว้ด้านล่าง เป็นการช่วยให้อาหารและความชื้นตามธรรมชาติ โดยที่เรานั้นแทบจะไม่ต้องรดน้ำเลยหรือใช้น้ำน้อยมากในการรด การทำหลุมพอเพียง – หลุมพอใจ การปลูกต้นไม้ และการห่มดินเพื่อเป็นการกักเก็บความชื้นบริเวณผิวดินและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อการเติบโตของพืช
กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 7 ภาคี (ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา และภาคสื่อมวลชน) น้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติ “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”
นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 279 แปลง แบ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล จำนวน 27 แปลง พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน จำนวน 252 แปลง รวมงบประมาณ 100,625,614.92 บาท โดยอำเภอพนมทวนได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน จำนวน 29 แปลง และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครัวเรือน และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อให้เห็นผลสำเร็จจากพื้นที่จริง อันจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ขอชื่นชมการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโคก หนอง นา โมเดล ของอำเภอพนมทวน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และขอฝากให้ครัวเรือนต้นแบบได้ยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ โดยเฉพาะการคำนวณการระเหยของน้ำ การคำนวณการใช้น้ำ การคำนวณการบำบัดน้ำเสีย โดยน้ำที่ได้มาในแต่ละรอบจะต้องนำไปวางแผนการผลิต ทั้งในเรื่องของการปรับปรุงดินและการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภค โดยให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับหัวคันนาให้สูงขึ้นถึง 2 เมตร เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ วางแผนการปลูกข้าว ปลูกพืชอายุสั้นอายุยาว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ นำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในพื้นที่ โดยเฉพาะพลังงานชีวมวล ซึ่งเมื่อที่ดินดังกล่าวมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์และมีแหล่งน้ำมากเพียงพอแล้ว เมื่อฝนตกลงมาก็จะมีน้ำไหลเข้าไปยังหนอง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ก็จะได้วางไข่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยตามธรรมชาติ ซึ่งก็จะก่อให้เกิดผลผลิตตามมา และสามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

ภาพ : ทีมสถานีข่าว CNS กาญจนบุรี และ ทีมงานนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP กาญจนบุรี
ข่าว : สถานีข่าว CNS กาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)