ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีส่งมอบแปลงและกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2564 ณ แปลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี

พิธีส่งมอบแปลงและกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2564 ณ แปลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี

“พัฒนาชุมชนกาญจน์ … นำรองผู้ว่าฯ พร้อมคณะติดตาม ลงพื้นที่แปลง CLM เมืองกาญจนบุรี ร่วมพิธีส่งมอบแปลงและกิจกรรมเอามื้อสามัคคี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สู่วิถีเกษตรตามรอยพ่อในพื้นที่ต้นแบบฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.45 น. ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีส่งมอบแปลงและกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยนางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นายจรินทร์ อิ้วสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี นายวรวุฒิ หลายพูนสวัสดิ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี และผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัดในฐานะคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ แปลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล ของนายมาโนช แย้มชื่น ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสนี้นายนพพล​ สุกิจปาณีนิจ​ ปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษรักษาการแทนนายอำเภอเมืองกาญจนบุรี พันเอก อภินันท์ กองแก้ว รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นายเลิศริชญ์ เลิศศิรวรเมธ พัฒนาการอำเภอเมืองกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองกาญจนบุรีร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
โดยในวันนี้มีกิจกรรมการส่งมอบแปลง CLM โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 การปลูกต้นอินผลัม การโยน EM Ball ลงในบริเวณหนองน้ำภายในแปลง CLM การทำแซนด์วิชปลาเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้แก่สัตว์น้ำ พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำ และการห่มดินเพื่อเป็นการเก็บกักความชื้นและเพิ่มจุลินทรีย์ในบริเวณผิวดิน
กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 7 ภาคี (ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา และภาคสื่อมวลชน) น้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติ “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”
นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 279 แปลง แบ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล จำนวน 27 แปลง พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน จำนวน 252 แปลง รวมงบประมาณ 100,625,614.92 บาท โดยอำเภอเมืองกาญจนบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล จำนวน 1 แปลง และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน จำนวน 13 แปลง โดยมุ่งกระตุ้นให้ครัวเรือน และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อให้เห็นผลสำเร็จจากพื้นที่จริง อันจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า จากสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ที่เป็นผลพวงต่อเนื่องกันไป ดังนั้นหนทางการเอาตัวรอดคือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาสู่การปฏิบัติ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะร่วมกันสร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนาโดยเริ่มจากตัวเราก่อน ซึ่งสุดท้ายจะส่งผลต่อการสร้างพลังการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านร่วมกันบูรณาการการทำงาน รู้ รัก สามัคคี โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมกันสร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนาและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ ขอให้นำสิ่งที่ได้รับนำไปปรับใช้และให้ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป

ภาพ : ทีมงานนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP กาญจนบุรี
ข่าว : สถานีข่าว CNS กาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)