ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดนำทีมลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรี คัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น เตรียมส่งต่อชิงระดับเขตตรวจ

พัฒนาการจังหวัดนำทีมลงพื้นที่อำเภอสังขละบุรี คัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น เตรียมส่งต่อชิงระดับเขตตรวจ

CDD@KAN>>> 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 มอบหมายให้นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ณ ที่ทำการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลปรังเผล หมู่ที่ 4 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี โดยนางวิไลลักษณ์ คำมูลอินทร์ พัฒนาการอำเภอสังขละบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามคณะกรรมการ ซึ่งอำเภอสังขละบุรีส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลปรังเผล และประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มขยายกิจการร้านค้าของฝากฯ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลู โดยมีสมาชิกกลุ่มร่วมนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถามคณะกรรมการดังกล่าว
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

ภาพโดย : นายชัยกร ช้ามะเริง
ข่าวโดย : สถานีข่าว CNS กาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)