ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอด่านมะขามเตี้ย ต้อนรับคณะกรรมการประกวดคนกองทุนสตรีคัดเลือกดีเด่นระดับจังหวัด

อำเภอด่านมะขามเตี้ย ต้อนรับคณะกรรมการประกวดคนกองทุนสตรีคัดเลือกดีเด่นระดับจังหวัด

CDD@KAN>>> 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 มอบหมายให้นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอด่านมะขามเตี้ย โดยนางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย ร่วมให้การต้อนรับ ให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามคณะกรรมการ ซึ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ย ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลจรเข้เผือก และประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ต่อมาคณะกรรมการลงพื้นที่ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเครื่องหนังตำบลจรเข้เผือก หมู่ที่ 10 ตำบลจรเข้เผือก เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ซึ่งมีความโดดเด่นในการผลิตผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนังต่างๆ เช่น รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด ซึ่งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่สตรีในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลจรเข้เผือก ได้เป็นอย่างดี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

ภาพโดย : นายชัยกร ช้ามะเริง
ข่าวโดย : สถานีข่าว CNS กาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)