ข่าวประชาสัมพันธ์

กาญจนบุรีลงพื้นที่คัดเลือกกองทุนสตรีดีเด่นอำเภอไทรโยค

กาญจนบุรีลงพื้นที่คัดเลือกกองทุนสตรีดีเด่นอำเภอไทรโยค

CDD@KAN>>> 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 มอบหมายให้นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทรโยค โดยนายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค ร่วมให้การต้อนรับ ให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามคณะกรรมการ ซึ่งอำเภอไทรโยค ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสิงห์ และประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กล้วยฉาบ) หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์ ซึ่งมีความโดดเด่นในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่กลุ่ม ได้แก่ กล้วยฉาบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

ภาพโดย : นายโสภณ รัมมะเนตร สถานีข่าว CNS ไทรโยค กาญจนบุรี
ข่าวโดย : สถานีข่าว CNS กาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)