ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาชุมชนกาญจน์จับมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกันเคลื่อนงานแผนพัฒนาเชิงพื้นที่

พัฒนาชุมชนกาญจน์จับมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกันเคลื่อนงานแผนพัฒนาเชิงพื้นที่

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการเป็น Retreat Master Trainer ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตามโครงการส่งเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในโอกาสนี้นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายจำแลง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล
การประชุมดังกล่าวมีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางโปรแกรม Google Meet ซึ่งเป็นการประชุมตามหลักการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการส่งเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวางแผนและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมระดับตำบล สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นำร่อง
นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวถึงการคัดเลือกพื้นที่นำร่องใน 13 อำเภอว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชน และเป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการ 15 ตำบลๆ ละ 15 คน ซึ่งมีการพัฒนาศักยภาพให้เป็นแกนนำชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวโดย : สถานีข่าว CNS กาญจนบุรี
ภาพโดย : นายชัยกร ช้ามะเริง

(Visited 1 times, 1 visits today)