ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการระดับจังหวัดลงพื้นที่บ่อพลอย คัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

คณะกรรมการระดับจังหวัดลงพื้นที่บ่อพลอย คัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

CDD@KAN>>> 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 พร้อมด้วยนางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นางพิศมัย บุญเทียม คลังจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานประเภทสำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น และประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย ในโอกาสนี้นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบ่อพลอย ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการขับเคลื่อนงาน ต่อมาคณะกรรมการลงพื้นที่ ณ ที่ทำการกลุ่มน้ำพริกบ้านพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ซึ่งมีความโดดเด่นในการผลิตน้ำพริกประเภทต่างๆ โดยปัจจุบันได้ส่งจำหน่ายร้านค้าต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่สตรีในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี ได้เป็นอย่างดี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

ภาพโดย ทีมข่าว CNS บ่อพลอย กาญจนบุรี , ชัยกร ช้ามะเริง
ข่าวโดย : สถานีข่าว CNS กาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)