ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการระดับจังหวัดลงพื้นที่หนองปรือ คัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

คณะกรรมการระดับจังหวัดลงพื้นที่หนองปรือ คัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

CDD@KAN>>> 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 มอบหมายให้นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นางพิศมัย บุญเทียม คลังจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองปรือ โดยนางนันทวัน ศรีโปฎก พัฒนาการอำเภอหนองปรือ ร่วมให้การต้อนรับ ให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามคณะกรรมการ ซึ่งอำเภอหนองปรือ ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองปรือ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
เวลาต่อมาคณะกรรมการฯ นำโดยนางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านหนองขอน ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ เพื่อเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายจิตติพัฒน์ จำปี ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ โดยปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่ (ขุดสระ) ตามรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง โดยกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” มุ่งสร้างและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ดำเนินการรวม 338 แปลง ปัจจุบันมีความก้าวหน้างบลงทุน (ขุดสระ) โดยก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว จำนวน 157 แปลง คิดเป็นร้อยละ 46.45

ภาพโดย นายชัยกร ช้ามะเริง
ข่าวโดย : สถานีข่าว CNS กาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)