ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาชุมชนกาญจน์ พาคณะกรรมการลงลุยคัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเด่น อำเภอท่าม่วง

พัฒนาชุมชนกาญจน์ พาคณะกรรมการลงลุยคัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเด่น อำเภอท่าม่วง

CDD@KAN>>> 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 พร้อมด้วยนายรณภพ เวียงสิมมา ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นางพิศมัย บุญเทียม คลังจังหวัดกาญจนบุรี นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าม่วง เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานประเภทสำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น โดยนายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการขับเคลื่อนงาน ต่อมาคณะกรรมการลงพื้นที่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร” ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองขาว และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมการทอผ้าและแปรรูปผ้าขาวม้าร้อยสี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาว

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอดีเด่น ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

ข่าวโดย : สถานีข่าว CNS กาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)