ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พจ.กาญจน์ลุยพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานพัฒนาพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล อำเภอห้วยกระเจา

CDD@KAN>>>พจ.กาญจน์ลุยพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานพัฒนาพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล อำเภอห้วยกระเจา

CDD@KAN>>>14 พฤษภาคม 2564 นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอห้วยกระเจาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในโอกาสนี้นางเอื้องฟ้า ประทีป พัฒนาการอำเภอห้วยกระเจา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมติดตามงานดังกล่าว

การลงพื้นที่ครั้งนี้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ 2.2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) จำนวน 1 แปลง ได้แก่ แปลง HLM พระมหาชะโลม ใคร่ครวญ ขนาด 1 ไร่ ณ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนแสลบ โดยแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่วัดทิพย์สุคนธารามที่มุ่งพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ในเขตพื้นที่วัด และกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 แปลง ได้แก่ แปลงของนายสุชาติ ฉิมเพชร ขนาด 3 ไร่ ณ หมู่ที่ 7 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา และแปลงของนา

(Visited 1 times, 1 visits today)