ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พช.กาญจน์เข้าพื้นที่บ้านไล่โว่-สาละวะ ติดตามงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และพื้นที่โคกหนองนาโมเดล

CDD@KAN>>>พช.กาญจน์เข้าพื้นที่บ้านไล่โว่-สาละวะ ติดตามงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และพื้นที่โคกหนองนาโมเดล

CDD@KAN>>>13 พฤษภาคม 2564 นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายสุชาติ ภัคพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่บ้านไล่โว่ – สาละวะ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน พัฒนาศูนย์เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง (กะเหรี่ยง) และผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพผ้าทอกะเหรี่ยง ณ บ้านไล่โว่-สาละวะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี ตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี (บ้านไล่โว่-สาละวะ) โดยนางวิไลลักษณ์ คำมูลอินทร์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสังขละบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี ร่วมให้การต้อนรับและรับการติดตามงานดังกล่าว
ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีการติตดามความก้าวหน้าการดำเนินงานกลุ่มอาชีพผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านไล่โว่-สาละวะ โดยปัจจุบันมีการปรับประยุกต์นำลายผ้าทอดั้งเดิมนำมาทอโดยกี่ทอผ้าพระราชทานแทนการทอด้วยกี่เอว ซึ่งผ้าทอจะมีหน้ากว้างเพิ่มมากขึ้นโดยสามารถนำมาพัฒนาให้เป็นผ้าคลุมไหล่ต่อไปได้ และพัฒนาการจังหวัดได้แนะนำให้กลุ่มทอผ้าพัฒนาลายผ้าทอโดยใช้ลายผ้าพระราชทาน (ลายขอ) เพื่อสร้างความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการติดตามพบว่าปัจจุบันกลุ่มขาดตลาดในการจัดจำหน่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอจึงร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขโดยมุ่งหาช่องทางการจำหน่ายทั้งร้านขายของฝากและช่องทางออนไลน์ให้แก่กลุ่มอาชีพต่อไป
ในโอกาสนี้ได้ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ของนายประวิทย์ พราหมณ์แก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 116 โดยได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของนายมนตรี สุขเจริญประเสริฐ และนายชโนดม สังขสุวรรณ พนักงานจ้างเหมาตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี (บ้านไล่โว่-สาละวะ)​
ต่อมาเวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าแปลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล หรือ CLM ของนายสุวิทย์ ราชสุภา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี หรือ “ไร่รักถิ่น” เพื่อเยี่ยมเยือนและร่วมพูดคุยสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) พร้อมทั้งร่วมต้อนรับและพูดคุยกับพันเอก พศิน มีใจสืบ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลงานการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 ซึ่งปัจจุบันไร่รักถิ่นดำเนินการสร้างพื้นที่เรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมีความพร้อมในการดำเนินงานในขั้นถัดไปเพื่อสร้างพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องโคก หนอง นา โมเดล และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไป

(Visited 1 times, 1 visits today)