ข่าวประชาสัมพันธ์

บ้านรางหว้า ท่ามะกา จับมือสามัคคีลงประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ชู Key Hole เป็นผลงานเด่น

บ้านรางหว้า ท่ามะกา จับมือสามัคคีลงประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ชู Key Hole เป็นผลงานเด่น

CDD@KAN>>>11 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ามะกา ร่วมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ บ้านรางหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้เป็นการประกวดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และการ LIVE ผ่าน Facebook โดยนายอาจณรงค์ สัตยพาณิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประกวดดังกล่าว ถ่ายทอดสัญญาณจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกร่วมกิจกรรมการประกวดดังกล่าวด้วย

โดยการประกวดครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนา สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้นำต้นแบบและสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ โดยจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการคัดเลือกให้บ้านรางหว้า ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว โดยมีการนำเสนอผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ของผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลพระแท่นทั้ง 15 คน LIVE Facebook นำเสนอผลการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จริงผ่าน Page Facebook ตลาดคีย์โฮล นำเสนอข้อเสนอโครงการฯ และร่วมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ

บ้านรางหว้า ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นของผู้นำในทุกระดับ โดยมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีและโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยการทำ Key Hole หรือ การปลูกผัก ปุ๋ยหมัก ในจุดเดียว ในทุกครัวเรือน ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและขยายผลสู่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัดต่อไปได้ และมีการต่อยอดสู่ตลาดคีย์โฮลซึ่งเป็นสถานที่ที่แต่ละครัวเรือนสามารถนำผลผลิตภายในครัวเรือนของตนเองมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เพิ่มได้

(Visited 1 times, 1 visits today)