ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เนื่องในโอกาสเสด็จติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เนื่องในโอกาสเสด็จติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

CDD@KAN>>> วันที่ 2 เมษายน 2564 นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางศิริพรรณ ฤทธิ์สอาด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสเสด็จติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ณ ศูนย์เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านไล่โว่ หมู่ที่ 4 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี ในโอกาสนี้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ด้วย
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการขับเคลื่อนงานการพัฒนาอาชีพการทอผ้า พร้อมทั้งการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การทอผ้าพื้นถิ่นบ้านไล่โว่-สาละวะ และการทอผ้าด้วยกี่พระราชทาน ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้มีการจัดแสดงข้อมูลลายผ้าทอดั้งเดิม กระบวนการทอผ้า พร้อมทั้งเป็นจุดเรียนรู้ในการทอผ้าทั้งแบบดั้งเดิมคือ กี่เอว และการทอผ้าด้วยกี่พระราชทาน เพื่อให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม รักษาให้ภูมิปัญญานี้ยังคงอยู่และสืบทอดต่อไป และการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปได้ และมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นถิ่นนำมาตัดเย็บประยุกต์เข้ากับผ้าทอของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสร้างความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าทอ และตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ซึ่งการทอผ้าของประชาชนในพื้นที่บ้านไล่โว่ – สาละวะ เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นซึ่งมีการสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น แต่ยังคงพบว่าลายผ้าบางส่วนขาดผู้สืบทอดทำให้สูญหายไปตามกาลเวลา ดังนั้นโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี (บ้านไล่โว่-สาละวะ) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับผู้นำและประชาชนในพื้นที่บ้านไล่โว่-สาละวะจึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การทอผ้าขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้เป็นเสมือนแหล่งรวบรวมลายผ้า วิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิม ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่ได้มีจุดเรียนรู้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับตลาดทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมให้ยังคงอยู่

(Visited 1 times, 1 visits today)