ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจน์นำ ศอช. เคลื่อนงานแผน นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจน์นำ ศอช. เคลื่อนงานแผน นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

CDD@KAN>>> 28 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช..) โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ห้องประชุมสังขละบุรี 1 โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมืองฯจังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาตำบลให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด กลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด คณะทำงานส่งเสริมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้แทนเครือข่าย กลุ่มองค์กรชุมชนระดับจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ รวมทั้งสิ้น 58 คน โดยมีกิจกรรมการมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีโดยนางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี  การบรรยายเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล ..2562 โดยนายพงษ์ศักดิ์ คล้ายจำแลง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  และเวทีเสวนาในหัวข้อแนวทางการสนับสนุนแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีผู้ร่วมเวทีเสวนา ได้แก่ นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนจากที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)