ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>อาจารย์ยักษ์พร้อมสภาพัฒน์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโคก หนอง นา บ้านปิล๊อกคี่

CDD@KAN>>>อาจารย์ยักษ์พร้อมสภาพัฒน์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโคก หนอง นา บ้านปิล๊อกคี่

CDD@KAN>>> 17 – 18 พฤศจิกายน 2563 นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายสุชาติ ภัคพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ภาคกลาง นำโดยนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะทำงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภาคกลาง และคณะ ณ บ้านปิล๊อกคี่ ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ เพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินงาน ศึกษาปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งนี้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เข้าร่วมการลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ ดังกล่าว
โดยในวันแรก เป็นการลงพื้นที่รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่บ้านปิล๊อกคี่โดยกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติบ้านปิล๊อกคี่ ณ คริสตจักรปิล๊อคคี่ ลงพื้นที่การเยี่ยมชมแปลงพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคุณภาพชีวิตและแปลงผู้นำการเปลี่ยนแปลง แปลงต้นแบบของนายยาโคบ นายจอนุ และนางมะลิ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติปิล๊อคคี่และคณะติดตามโครงการฯ
วันที่สอง ลงพื้นที่ศึกษาวิถีชาวบ้านโดยการล่องแพไม้ไผ่ผ่านแม่น้ำปิล๊อคคี่ เดินทางเข้าพื้นที่ติดตามแปลงพัฒนาของนายนวยทู นางอัจราภรณ์ และนายบุญช่วย เพื่อติดตามการจัดการระบบน้ำแบบบ่อน้ำยักษ์ และนาขั้นบันได
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากขึ้น เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ใช่โครงการตามงบประมาณปกติ แต่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากงบเงินกู้ 4 แสนล้าน โดยบ้านปิล๊อกคี่ ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น ครัวเรือนต้นแบบ หรือ HLM ระยะที่ 1 จำนวน 1 คน ได้แก่ นายหม่องโง และในระยะที่ 2 จำนวน 18 คน ซึ่งในพื้นที่บ้านปิล๊อกคี่มีการขับเคลื่อนงานมาตั้งแต่ปี 2563 และยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

(Visited 1 times, 1 visits today)