ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พช.กาญจน์ เพิ่มทักษะตลาดออนไลน์ให้กลุ่มสัมมาชีพชุมชน

CDD@KAN>>>พช.กาญจน์ เพิ่มทักษะตลาดออนไลน์ให้กลุ่มสัมมาชีพชุมชน

CDD@KAN>>> 21 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมเสริมสร้างทักษะการทำการตลาดออนไลน์ ตามโครงการสำรองตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชน “คนอิ่มท้อง ชุมชนอิ่มเอม” ณ ห้องสังขละบุรี 2 โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน
การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาดออนไลน์แก่แกนนำกลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชน ซึ่งจะสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยแกนนำกลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชน จำนวน 20 กลุ่มๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
– การบรรยายให้ความรู้ด้านความสำคัญของตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 , การเตรียมความพร้อมกลุ่มอาชีพสู่ยุคตลาดออนไลน์ 4.0 และหลักการเป็นผู้ขายที่ดีในโลกออนไลน์ โดยคุณสาทร อ่อนคำ ประธานชมรมนักธุรกิจออนไลน์กาญจนบุรี
– การบรรยายให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติจริง ด้านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ การถ่ายภาพ การจัดทำ Content (คอน – เท้น) ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และวิธีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดออนไลน์ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ซึ่งโครงการดังกล่าวจังหวัดกาญจนบุรีได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการสำรองตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินกิจกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชน “คนอิ่มท้อง ชุมชนอิ่มเอม” ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่
กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพกลุ่มฯ แก่แกนนำหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนและจัดแสดง ผลงานองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ดำเนินการระดับจังหวัด
กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมกลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชนเป้าหมาย วางแผนการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน และเสนอแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการระดับอำเภอ
กิจกรรมย่อยที่ 3 สนับสนุนกิจกรรมทางเลือกของกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ตามแผนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการตลาด ดำเนินการระดับอำเภอ
กิจกรรมย่อยที่ 4 เสริมสร้างทักษะการทำการตลาดออนไลน์ ดำเนินการระดับจังหวัด
กิจกรรมย่อยที่ 5 ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ ดำเนินการระดับจังหวัด
การประชุมดังกล่าวคาดว่าแกนนำกลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการทำการตลาดออนไลน์ และสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มและครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)