ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>สตรีอาสาพัฒนาอำเภอเมือง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและผักสวนครัวตามหลักบวร

CDD@KAN>>>สตรีอาสาพัฒนาอำเภอเมือง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและผักสวนครัวตามหลักบวร

CDD@KAN>>> 11 มิถุนายน 2563 นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี. พร้อมด้วยคณะข้าราชการและสตรีอาสาพัฒนาอำเภอเมืองกาญจนบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดหมอเฒ่า ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี ในโอกาสนี้ได้ร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” ร่วมกันปลูกผักสวนครัวในบริเวณวัดหมอเฒ่าอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จากพระครูปัญญากาญจนวิทย์ เจ้าอาวาสวัดหมอเฒ่า ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ KSL ริเวอร์แคว ให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม และศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคกลาง ให้การสนับสนุนกล้าไม้ต้นอินทนิลและต้นม่วงสาหรีสำหรับนำมาปลูกในกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของป่าต้นน้ำลำธาร และน้อมนำแนวพระราชปณิธานมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือร่วมใจเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ให้เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมได้ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)