ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่ติดตามงานและโคก หนอง นา โมเดล

CDD@KAN>>>ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่ติดตามงานและโคก หนอง นา โมเดล

CDD@KAN>>> 11 มิถุนายน 2563 นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี. พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมติดตามการตรวจราชการจากนายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี
โดยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบนโยบายพร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
– การขับเคลื่อนงานโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ทั้ง 3 แห่งของจังหวัดกาญจนบุรี โดยในพื้นที่วัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา ขอให้ออกแบบพื้นที่โดยยึดองค์พระพุทธเมตตาฯ เป็นศูนย์กลาง และมีการปรับประยุกต์นำการออกแบบสวนไผ่มาเป็นจุดดึงความสนใจ เช่น ประเทศจีน ญี่ปุ่น เป็นต้น พื้นที่ศูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัว อำเภอเมืองฯ และบ้านปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ ให้ดำเนินการตามแบบแปลนที่ทางทีมกสิกรรมธรรมชาติได้ออกแบบมา ทั้งนี้ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้มีการกำหนดแผนที่ชัดเจนเพื่อดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วง
– การขับเคลื่อนงานประชารัฐ ชื่นชมการบริหารงานของทีมผู้บริหารบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สามารถเป็นต้นแบบให้แก่บริษัทอื่นๆ ได้
– การสร้างองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่หรือข้าราชการปัจจุบัน ในการขับเคลื่อนงานหลักเกี่ยวกับกองทุน 4 งาน ได้แก่ กองทุนโครงการ กข.คจ. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนหมู่บ้านฯ ขอให้ถ่ายทอดโดยผู้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และสิ่งที่ควรต้องปฏิบัติในกองทุนต่างๆนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)