ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี ร่วมการประชุมทางไกล มอบนโยบายการขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี ร่วมการประชุมทางไกล มอบนโยบายการขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

CDD@KAN>>> นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และผู้แทนจากวัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา และบ้านปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย จากกรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
จากสภาวะวิกฤตของโลกในยุคปัจจุบันทั้งโรคระบาด เศรษฐกิจชะลอตัว เกิดภาวะการเลิกจ้างงาน และความขาดแคลนอาหารในอนาคต ซึ่งที่ประชาชนจะสามารถประคองชีวิตให้รอดพ้นจากวิกฤตเหล่านี้ได้นั้นจะต้องดำรงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแกนหลักนำทาง โดยกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะหน่วยงานที่ดูแล พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและยั่งยืน จึงจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” สร้างงาน สร้างรายได้ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเป็นการฝึกปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ทั้ง 7 ภาคีผ่านการทำงานแบบบูรณาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี โดยดำเนินการ 4 กิจกรรม การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ต้นแบบฯ การพัฒนาอาชีพครัวเรือนต้นแบบ การเอามื้อสามัคคี และการสร้างงาน สร้างรายได้ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานในพื้นที่ 3 จุด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาอาชีพหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี วัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา และบ้านปิล๊อกคี่ ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ เมื่อโครงการดำเนินการเรียบร้อยจะก่อให้เกิดพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ครัวเรือนต้นแบบ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากดควิด-19 ได้มีงานทำในระยะสั้น เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนได้อีกทางหนึ่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)