ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา “หิ้วปิ่นโตไปเอามื้อ ถือจอบเสียม ไปพลิกฟื้นแผ่นดิน”

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา “หิ้วปิ่นโตไปเอามื้อ ถือจอบเสียม ไปพลิกฟื้นแผ่นดิน”

CDD@KAN >>> 12 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยกระเจาและศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา “หิ้วปิ่นโตไปเอามื้อ ถือจอบเสียม ไปพลิกฟื้นแผ่นดิน” ณ แปลงบ้านนายพจน์ เจริญธรรม บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  โดยนายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจา กล่าวต้อนรับคณะ   ในโอกาสนี้นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา “หิ้วปิ่นโตไปเอามื้อ ถือจอบเสียม ไปพลิกฟื้นแผ่นดิน” เริ่มจากการที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ได้คัดเลือกครัวเรือนเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติและครัวเรือนที่สนใจดำเนินการโคกหนองนา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตรการออกแบบพื้นที่โคกหนอง นา โมเดล ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และตามสภาพภูมิสังคมและสภาพพื้นที่ของตนเอง และได้กำหนดพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีขึ้นทุกภูมิภาค เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่สร้างครัวเรือนตัวอย่างที่มีการดำเนินงานตามรูปแบบ “โดก หนอง นา โมเดล” บริหารจัดการพื้นที่อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ ครัวเรือน สร้างการเรียนรู้ ปรับประยุกต์ใช้รูปแบบดังกล่าวตามภูมิสังคมและภูมินิเวศน์ พื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น มีการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือน ยึดหลักการมีส่วนร่วม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดการ “พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น” และพัฒนาพื้นที่ของตนเองจนกลายเป็นตัวอย่างความสำเร็จขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไป

โดยมีกิจกรรม ดังนี้
– เคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ
– การกล่าวต้อนรับโดยว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจา
– นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และความเป็นมาของการจัดกิจกรรม
– นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี มอบแนวทางและให้ข้อคิดในการทำกิจกรรม
– นายพจน์ เจริญธรรม เจ้าของแปลง นำเสนอข้อมูล แรงบันดาลใจในการทำ “โคก หนอง นา” และแนะนำรายละเอียดของกิจกรรม
– พิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล
– การร่วมปลูกไม้ยืนต้นบริเวณแปลง ตามหลักการปลูกต้นไม้ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
– การลงแขกดำนาปลูกข้าวตัวเลข 10 และการห่มดิน
– ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ในโอกาสนี้นายอนันต์ นาคนิยม ได้กล่าวชื่นชมและยินดี ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน และเลือกกิจกรรมโคกหนองนาโมเดล เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สู่ความยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เป็นกาสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และกล่าวขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลามาร่วมกันทำกิจกรรมดี ๆ ในวันนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)