ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>กรมการพัฒนาชุมชนจับมือป่อเต็กตึ๊ง แก้ไขปัญหาความยากจน ณ กาญจนบุรี

CDD@KAN>>>กรมการพัฒนาชุมชนจับมือป่อเต็กตึ๊ง แก้ไขปัญหาความยากจน ณ กาญจนบุรี

CDD@KAN>>> 31 ตุลาคม 2562 จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุีรี มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน การดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความแข็งชุมชน และนางวรรณ ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานฯ ระยะที่ 1 (25 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก) โดยได้คัดเลือกครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2561 ประเภทพัฒนาได้ เพื่อขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ จำนวน 6 ครัวเรือน ซึ่งเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 กรมการพัฒนาชุมชนและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนที่ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2562 โดยกรมการพัฒนาชุมชนสำรวจครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ต้องการอาชีพ จัดกลุ่มแยกประเภทอาชีพที่ต้องการขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ วิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือนยากจน เพื่อกำหนดครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และแนวทางการสนับสนุน และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนยากจนที่ผ่านการจัดกลุ่มมาแล้ว โดยมีพัฒนากรในพื้นที่คอยเป็นพี่เลี้ยงดูแล ให้ความช่วยเหลือหากมีปัญหาอุปสรรค
และรายงานผลให้กรม ฯ ทราบเป็นระยะ จนกว่าครัวเรือนนั้นจะหลุดพ้นจากความยากจน” กรมการพัฒนาชุมชน กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีเป้าหมายที่จะดำเนินการมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ให้กับครัวเรือนยากจนให้ครบทุกจังหวัด เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ให้ครัวเรือนเป้าหมายมีอาชีพมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด”

(Visited 1 times, 1 visits today)