ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8/2562

CDD@KAN>>>ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8/2562

 23 กันยายน 2562 >>> สำนักงานพัฒนาชุมชนกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8/2562 โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นายดำรงค์ มากระจัน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการชี้แจงเรื่องสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการการใช้จ่ายทุนหมุนเวียนและอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ซึ่งเริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา และการพิจารณาโครงการเงินหมุนเวียน จำนวน 11 โครงการ ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)