พัฒนาชุมชนใสสะอาด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

 • ประกาศนโยบายสร้างความโปร่งใส >>Read More
 • แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย >>>Read More
 • แผนปฏิบัติการความโปร่งใส >> Read More
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด >>Read More
 • ด้านการบริหารงานบุคคล
  • ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการในสังกัด >>>Read More
  • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >>>Read More
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี >>>Read More
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี >>>Read More
  • ประกาศการประเมินผลปฏิบัติราชการ เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1/2565 >>>Read More
 • ด้านการบริหารงบประมาณ
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >>>Read More
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >>>Read More
  • บัญชีกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ได้รับจัดสรรไตรมาส 1-4 >>>Read More
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >>>Read More
 • ด้านการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  • การส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ >>>Read More
 • ด้านการส่งเสริมค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P
  • แผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P >>>Read More
  • ค่านิยมองค์การสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี >>>Read More
  • สื่อประชาสัมพันธ์ค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน >>>Read More
 • ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  • ประกาศระบบการรับเรื่องร้องเรียน >>>Read More
  • แนวทางและคู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ >>>Read More
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการระบบการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี >>>Read More
 • โครงการที่เป็นนวัตกรรมในมิติที่ 1 ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ทำให้หน่วยงานเกิดความโปร่งใสและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
  • โครงการนวัตกรรมตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด “CDD KAN ต่อยอด ขยายผล พัฒนาชุมชนใสสะอาดด้วย “M-T-O Model” >>Read More
 • ภาพกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส ดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 >>> PIC 1     PIC 2
 • เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (เกณฑ์การประเมินหน่วยงานท้าทาย ปี 2565 >>> Read More
 • แบบลงนามรับทราบการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี >>> Read More
 • การประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >>>Read More
 • การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส กาญจนบุรีใสสะอาด 2565” >>> Read More
 • การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส กาญจนบุรีใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) >>> Read More
 • รายชื่อบุคลากรที่รับทราบประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >>> Read More
 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต >>> Read More
 • สรุปผลการดำเนินงาน >>>Read More

มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผยข้อมูล

 • เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  • แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร >>>Read More
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 >>>Read More
 • แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ มาตรา 9 (3)
  • แผนปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ.2565 >>> Read More
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 9 (3)
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 >>>Read More
 • คู่มือ/คำสั่ง/เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน มาตรา 9 (4) >>>Read More
 • สรุปสถิติผู้มาใช้บริการหรือติดต่อราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี >>>Read More
 • ภาพแสดงกล่องแสดงความคิดเห็น >>> Read More
 • ภาพแสดงสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร >>>Read More

มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

 • การเผยแพร่ภารกิจหลักของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี >>>Read More
 • การอนุมัติกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 3 รอบที่ 2 >>>Read More
 • หนังสือจังหวัดกาญจนบุรี สั่งการกำหนดให้มีภาคประชาชนเข้าร่วมตรวจรับพัสดุทุกโครงการ >>> Read More
 • ตัวอย่างคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> Read More
 • ตัวอย่างการแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนในการตรวจรับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) >>> Read More
 • ตัวอย่างการแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนในการตรวจรับโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยุค 4.0 >>> Read More
 • ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่มีผู้แทนหน่วยงานราชการ ภาคีเข้าร่วมตรวจรับกิจกรรม >>>Read More
 • ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมตรวจรับกิจกรรม >>>Read More
 • สรุปงบประมาณกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >>> Read More
 • สรุปกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด >>>Read More
 • สรุปกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับอำเภอ >>>Read More
 • สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >>>Read More

มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

 • แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี >>>Read More
 • แบบลงนามรับทราบการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี >>>Read More
 • รายชื่อบุคลากรที่รับทราบการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี >>>Read More
 • รายชื่อผู้ร่วมประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมองค์กรคุณธรรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี >>>Read More
 • กิจกรรมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี >>>Read More
 • ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม >>> Read More
 • ภาพกิจกรรมการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม >>> Read More
 • ภาพรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี >>> Read More
 • กิจกรรมคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” >>>Read More
 • ประมวลปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ (ตนเอง) >>>Read More
 • สรุปผลกิจกรรมการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ประจำปี 2565 >>>Read More
 • สรุปปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ >>> Read More   Excel

มิติที่ 5 สภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน

 • คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน >>Read More
 • แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิติที่ 5 >>Read More
 • ภาพถ่ายการแจ้งมาตรการและแผนปฏิบัติการ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรในสังกัดทราบ >>>Read More
 • มาตรการในการดำเนินการ 5 ส ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี >>>Read More
 • แผนผังการทำกิจกรรม 5 ส >>>Read More
 • ภาพกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี >>>Read More
 • การรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการลด/คัดแยก ขยะมูลฝอย >>>Read More
 • ข้อมูลแสดงค่าไฟฟ้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >>>Read More
 • ข้อมูลแสดงค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >>>Read More
 • รายงานปริมาณขยะมูลฝอย ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดกาญจนบุรี >>> Read More
(Visited 1 times, 1 visits today)