พัฒนาชุมชนใสสะอาด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

 • ประกาศนโยบายสร้างความโปร่งใส >>Read More
 • แผนปฏิบัติการความโปร่งใส >> Read More
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด >>Read More
 • ด้านการบริหารงานบุคคล
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลและบริหารงบประมาณ
  • ประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการในสังกัด >>Read More
  • ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด
 • ด้านการบริหารงบประมาณ
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลและบริหารงบประมาณ
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  • แบบรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • ด้านการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  • แนวทางการดำเนินกิจกรรมการแสดงปณิธานในการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รอบรู้ มีภูมิคุ้มกัน
  • แนวทางการดำเนินกิจกรรมการค้นคว้าหาความรู้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต
 • ด้านการส่งเสริมค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้ค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงาน
  • ประกาศค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงาน
  • แนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P
  • ค่านิยมองค์การสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
 • ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  • ประกาศระบบการรับเรื่องร้องเรียน >>>Read More
  • ขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน >>>Read More
  • แบบร้องเรียน
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการระบบการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
 • โครงการที่เป็นนวัตกรรมในมิติที่ 1 ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ทำให้หน่วยงานเกิดความโปร่งใสและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
  • ประกาศนโยบายการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารการตัดสินใจ การใช้ดุลยพินิจองค์การ
  • โครงการนวัตกรรมตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด “CDD KAN ต่อยอด ขยายผล พัฒนาชุมชนใสสะอาดด้วย “M-T-O Model” >>Read More
  • แนวทางการดำเนินโครงการ
  • แผนปฏิบัติการโครงการ
 • บุคคลต้นแบบ
  • …………………………………………….
  • …………………………………………….
 • สรุปผลการดำเนินงาน

มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผยข้อมูล

 • เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  • แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ มาตรา 9 (3)
  • แผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
  • แผนปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ.2565 >>> Read More
  • แผนปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ.2564
  • แผนปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ.2563
  • แผนปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ.2562
  • แผนปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ.2561
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 9 (3)
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • คู่มือ/คำสั่ง/เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน มาตรา 9 (4)

มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

 • สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >>>Read More

มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

 • แนวทางการดำเนินงานมิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
  • แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
  • กระบวนการขับเคลื่อน
  • แนวทางการขับเคลื่อน
 • โครงการตามมิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
 • สรุปผลการดำเนินงาน

มิติที่ 5 สภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน

 • ประกาศนโยบายผู้บริหาร
 • คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน >>Read More
 • แผนการขับเคลื่อนงาน/กิจกรรมขับเคลื่อนตามมิติที่ 5
  • แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิติที่ 5 >>Read More
  • โครงการสนับสนุน มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน
 • สรุปผลการดำเนินงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)