ผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดกาญจนบุรี

การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ตามบทบาทภารกิจของภาคีทุกภาคส่วนและบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม

ผลการดำเนินงานคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทั้ง 12 คณะ ในการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ การดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัทประชารัฐรักสามัคคีและบทบาทคณะ คสป .แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและประชาชน

 1. ดำเนินการจัดให้มีการประชุม คสป.ทุกเดือน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงาน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนคณะทำงานภายใต้กลไกการทำงานของ คสป.
 2. ดำเนินการค้นหาปัญหา วิเคราะห์ศักยภาพ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตามกรอบการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ และสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและนำเสนอต่อที่ประชุม คสป.อย่างต่อเนื่อง
 3. สนับสนุนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยผ่านการรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 และเป็นหน่วยสนับสนุนชี้เป้าหมายการดำเนินการผ่านบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และสนับสนุนการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทาง 5 กระบวนงาน
 4. บูรณาการแผนงาน แผนเงิน แผนคน และทรัพยากรในพื้นที่เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน มอบหมายเจ้าภาพให้ขับเคลื่อนบูรณาการเชื่อมโยงศักยภาพจังหวัด คสป.และบริษัทประชารัฐฯ วางระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลปัญหาอุปสรรคเพื่อนำมาปรับแผนในการดำเนินงาน

กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงสร้างการดำเนินงานการขับเคลื่อนฯ ด้วยการแต่งตั้งคณะทำงานฯ จำนวน 2 คณะ ดังนี้

1.จัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดกาญจนบุรี E3 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

2.จัดตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดกาญจนบุรี (E3) จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะด้านการเกษตร คณะด้านการการแปรรูป SMEs/OTOP และคณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และจัดการประชุมคณะทำงานฯ ทั้ง 3 คณะ เพื่อค้นหาปัญหาความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมใน 3 กลุ่มงาน

ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2560

 1. ด้านการเกษตร สนับสนุนการพัฒนากลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 กลุ่ม ได้แก่

– กลุ่มผู้ปลูกผักผักอินทรีย์ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จำนวน 6 กลุ่ม กระบวนงานที่สนับสนุนประกอบด้วยการติดต่อร้านค้า ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตลาด การออกร้านจำหน่ายต่างๆ เช่น ตลาดนัดชุมชนข้างศาลากลางจังหวัด,ตลาดถนนคนเดินปากแพรก เป็นต้น

– กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนหนองนางเลิ้ง ม.8 ต.หนองนางเลิ้ง อ.ห้วยกระเจา กระบวนงานที่สนับสนุนประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด

– กลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดิน ม.6 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน กระบวนงานที่สนับสนุนคือการนำเข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนสัมมาชีพระดับจังหวัด และการดำเนินการประชาสัมพันธ์

 1. ด้านการแปรรูป

สนับสนุนการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 14 กลุ่ม ประกอบด้วย

 • กลุ่มน้ำฟักข้าว อำเภอเมืองกาญจนบุรี
 • กลุ่มสลัดโรล์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี
 • กลุ่มหมวกแฟชั่น อำเภอท่าม่วง
 • กลุ่มน้ำตาลอ้อย อำเภอด่านมะขามเตี้ย
 • กลุ่มแปรรูปผลไม้ อำเภอท่ามะกา
 • กลุ่มพริกแกง อำเภอไทรโยค
 • กลุ่มพริกแกงสมุนไพร อำเภอเลาขวัญ
 • กลุ่มแปรรูปกล้วยน้ำว้า อำเภอหนองปรือ
 • กลุ่มพริกนรก อำเภอศรีสวัสดิ์
 • กลุ่มผ้าทอกระเหรี่ยง อำเภอศรีสวัสดิ์
 • กลุ่มผ้าทอ อำเภอห้วยกระเจา
 • กลุ่มขนมไทย อำเภอห้วยกระเจา
 • กลุ่มเจียระไนหินแร่ธาตุเขาอึมครึม อำเภอบ่อพลอย
 • กลุ่มไม้กวาด อำเภอสังขละบุรี

กระบวนงานที่สนับสนุนประกอบด้วย การพัฒนาร่วมกับทีมสัมมาชีพชุมชนจังหวัด ในการส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่ม ฝึกอาชีพ สาธิต แปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนสัมมาชีพระดับจังหวัด เพื่อนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย และกิจกรรมการออกร้านงานต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

 1. ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

สนับสนุนการพัฒนากลุ่มเป้าหมายจำนวน 12 กลุ่ม ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.1-9    ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน/ ม.7 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา/ ม.3,5 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ กระบวนงานที่สนับสนุนประกอบด้วย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน เสนอเป็นรูปแบบและแพ็คเก็จการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น เป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร/วิถีธรรมชาติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้ามาแบบมาเช้า-เย็นกลับ รายได้หลักของชุมชนมาจากค่าอาหาร การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (เดือนมีนาคม 2560 มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาดูงานฯ ที่ ม.6 ต.หนองสาหร่าย ทำให้เกิดรายได้จากค่าอาหาร และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นเงินจำนวนกว่า 20,000 บาท)

 1. ด้านเครือข่ายร้านค้าชุมชน สนับสนุนการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 กลุ่ม ประกอบด้วยร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา ม.1-8 ต.ท่าเสา/ ม.2 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค /ม.2 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา กระบวนงานที่สนับสนุนประกอบด้วย การดำเนินการติดต่อประสานโรงงาน/ร้านค้าขายส่งสินค้าราคาถูกให้กับร้านค้าและศูนย์กระจายสินค้า โดยสามารถบรรลุข้อตกลงการซื้อขายสินค้า ได้แก่น้ำมันพืช น้ำตาลทราย รวม 4 ครั้ง มูลค่าการซื้อขายกว่า 1 ล้านบาท
 2. 5. สนับสนุนช่องทางการตลาด สนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้าประชารัฐ และสนับสนุนสินค้าOTOPร่วมแสดงสินค้าในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว 24 พฤศจิกายน -6 ธันวาคม 2560 และงานแสดงสินค้า OTOP CITY 2017 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กทม. และร่วมกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี บริษัทกาญจนบุรี โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด จัดกระเช้าปีใหม่ 2561 ภายใต้ชื่อ “GIFT 2018”

ปฏิทินแผนการดำเนินงาน

 1. 1. ด้านการตลาด ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ส่งผักอินทรีย์เข้าโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
 2. 2. ด้านการเกษตร สนับสนุนกลุ่มปลูกผักอินทรีย์เครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จำหน่ายพืช-ผักผลไม้อินทรีย์
 3. ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สนับสนุนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี 2561 จำนวน 3 หมู่บ้าน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)