รายงาน จปฐ. รายตัวชี้วัด ระดับอำเภอ

ปี 2560 รายงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. รายตัวชี้วัด ระดับอำเภอ

>> ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายตัวชี้วัด

> อำเภอ 2

ปี 2561 รายงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. รายตัวชี้วัด ระดับอำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)