สรุปรายงานข้อมูล กชช.2ค

สรุปรายงานข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2560

>>> รายชื่อหมู่บ้านที่มีปัญหาได้ 1 คะแนน

>>>จำนวนหมู่บ้านตามระดับการพัฒนา

>>> จำนวนหมู่บ้านในแต่ละระดับปัญหาของแต่ละตัวชี้วัด

>>> ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้ 1 คะแนน (ปัญหามาก)ของแต่ละตัวชี้วัด

>>> ร้อยละของหมู่บ้านในแต่ละระดับปัญหาของตัวชี้วัด

>>> ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน

>>> รายงานภาคผนวก 1 ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาชุมชน

>>> รายงานภาคผนวก 2 ข้อมูลสำหรับข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย

>>> รายชื่อหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้

>>> รายชื่อหมู่บ้านที่ไม่สามารถหาน้ำสะอาดดื่มได้เพียงพอตลอดปี

>>> รายชื่อหมู่บ้านเร่งรัดอันดับ 1

>>> ลำดับตัวชี้วัดที่มีปัญหา

>>> สภาพปัญหาจำแนกตามตัวชี้วัด

>>> สัดส่วนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้

(Visited 1 times, 1 visits today)