ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)

ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค)

ขอมูลหมูบานที่แสดงใหเห็นสภาพทั่วไปและปญหาของหมูบานชนบทดานตาง ๆ เชน โครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ สภาพแรงงาน สุขภาวะ และอนามัย ความรูและการศึกษา การมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยจาก ภัยพิบัติและความเสี่ยงในชุมชน เปนขอมูลที่จัดเก็บทุกหมูบานในชนบทเปนประจําทุก 2 ป เครื่องชี้วัดสภาพปญหาของหมูบานในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (ป 2560-2564) มี 7 ดาน 33 ตัวชี้วัด มีการจัดระดับความรุนแรงของปญหาและระดับการพัฒนาของหมูบาน ทําใหทราบลําดับความสําคัญของปญหา และพื้นที่เปาหมายที่ควรไดรับการพัฒนาเปนพิเศษ

หลักการของขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค)

  1. ขอมูล กชช. 2ค เปนขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน/ชุมชนที่ทําใหสามารถรูสภาพปญหาของหมูบาน ซึ่งจะนําไปสูการวางแผนแกไขปญหาของหมูบาน ตําบล ของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ หรือกลุม/องคกร ประชาชน เพื่อใหประชาชนไดมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
  2. ขอมูล กชช. 2ค เปนขอมูลที่ตองดําเนินการจัดเก็บทุก 2 ปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2530 โดยการจัดเก็บขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณจากผูนําทองถิ่นในแตละ หมูบาน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด

วัตถุประสงคของขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค)

  1. เพื่อใชขอมูล กชช. 2คเปนเครื่องมือในการสํารวจสภาพความเปนอยูของประชาชนในแตละหมูบานทั่วประเทศ สําหรับการวางแผน การกําหนดนโยบายและเปนขอมูลการประเมินผลการพัฒนาโดยสวนรวม
  2. เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดใชประโยชนจากขอมูล กชช. 2ค ในการวางแผนการติดตามและ ประเมินผลการพัฒนาชนบท
  3. เพื่อใชระดับการพัฒนาของหมูบานจากขอมูล กชช. 2ค กําหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาของ แตละจังหวัด อําเภอ และตําบล

ความสําคัญของขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค)

  1. ขอมูล กชช. 2ค เปนขอมูลกลางของประเทศที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหารการพัฒนาชนบท และยังเปนขอมูลชุดเดียวที่จัดเก็บทุกหมูบานทั่วประเทศ ที่มีอยูในขณะนี้โดยมีการนําขอมูล กชช. 2ค มาใช ประโยชนทั้งในระดับนโยบาย และการแปลงสูการปฏิบัติของสวนภูมิภาคและทองถิ่น
  2. ขอมูล กชช. 2ค เปนขอมูลที่หนวยปฏิบัติในสวนภูมิภาค สามารถคนหาปญหาเบื้องตนในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินการ เชน การสงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน และการสงเสริมฟนฟูสภาพแวดลอมสําหรับแหลงทองเที่ยวที่สามารถกอใหเกิดรายไดในทองถิ่น ซึ่งหนวยงาน ปฏิบัติสามารถจัดสรรงบประมาณใหตรงตามปญหาที่พบจากขอมูล กชช. 2ค ไดเปนตน

ประโยชนของขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน/ชุมชน (กชช. 2ค)

  1. ประชาชนในแตละหมูบานทั่วประเทศ สามารถทราบถึง คุณภาพชีวิต สภาพความเปนอยูและ สภาพปญหาของหมูบาน/ชุมชนของตนเองวาเปนอยางไร
  2. หนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถใชประโยชนจากขอมูล กชช. 2ค ในการวางแผนการติดตามและประเมินผลการพัฒนาชนบท การจัดระดับการพัฒนาของหมูบาน การจัดทํา แผนพัฒนาในดานตาง ๆ ตลอดจนการกําหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาของหนวยงานแตละระดับทั้ง สวนกลาง จังหวัด อําเภอ และตําบล
  3. ภาคเอกชน สามารถนําขอมูลจาก กชช. 2ค มาใชในการตัดสินใจและวางแผนในการบริหาร จัดการเพื่่อลงทุนทางธุรกิจ

ตัวชี้วัดขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) สําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (ป 2560-2564)

จากการศึกษา ปรับปรุงเครื่องชี้วัดขอมูลพ ื้ นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) ที่จะนํามาใชในการจัดเก็บ ขอมูลในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท ี่ 12 (ป 2560-2564) มีตัวชี้วัด 7 ดาน 33ตัวชี้วัด ดังน ี้

ดานท ี่ 1 โครงสรางพื้นฐาน มี 7 ตัวชี้วัด

1) ถนน

2) น้ําดื่ม

3) น้ําใช

4) น้ําเพ ื่ อการเกษตร

5) ไฟฟา

6) การมีที่ดินทํากิน

7) การติดตอสื่อสาร

ดานท ี่ 2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มี 7 ตัวชี้วัด

8) การมีงานทํา

9) การทํางานในสถานประกอบการ

10) ผลผลิตจากการทํานา

11) ผลผลิตจากการทําไร

12) ผลผลิตจากการทําเกษตรอื่น ๆ

13) การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน

14) การไดรับประโยชนจากการมีสถานที่ทองเที่ยว

ดานที่ 3 สุขภาวะและอนามัย มี 3 ตัวชี้วัด

15) ความปลอดภัยในการทํางาน

16) การปองกันโรคติดตอ

17) การกีฬา

ดานท ี่ 4 ความรูและการศึกษา มี 3 ตัวชี้วัด

18) ระดับการศึกษาของประชาชน

19) อัตราการเรียนตอของประชาชน

20) การไดรับการศึกษา

ดานท ี่ 5 การมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน มี 5 ตัวชี้วัด

21) การมีสวนรวมของชุมชน

22) การรวมกลุมของชุมชน

23) การเขาถึงแหลงเงินทุน

24) การเรียนรูโดยชุมชน

25) การไดรับการคุมครองทางสังคม

สรุปรายงานข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2560 >>> DOWNLOAD

(Visited 1 times, 1 visits today)