กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 • แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ >>> Click
 • ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน >>> Click
 • ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง มาตรกรป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากร สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี >>> Click
 • ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี >>> Click

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว >>> Click
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 >>> Click
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 >>> Click
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 >>> Click
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 >>> Click
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 >>> Click
 • พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526  >>> Click
  • แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548 >>> Click
  • แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 >>> Click
  • แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 >>> Click
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 >>> Click
  • พ.ศ.2553 >>> Click
  • (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 >>> Click
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 >>> Click
  •  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ลว. 23 ก.พ.64) >>> Click 
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 >>> Click
 • พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 >>> Click
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549 >>> Click
 • พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547  >>> Click
  • (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 >>> Click
  • (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 >>> Click
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 >>> Click
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ.2540 >>> Click
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม >>> Click
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ >>> Click
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ พ.ศ.2552 >>> Click
 • คำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 19/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
(Visited 1 times, 1 visits today)