ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการจัดมหกรรมแสดงผลงาน/การบริการ/เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) กิจกรรมสื่อสารสร้างการรับรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี โครงการจ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) กิจกรรมสื่อสารสร้างการรับรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี โครงการจ้างเหมาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี